Školní rok 2014/2015 ~ 22. února 2015 ~ 61 fotek

Leden 2015

Rozhodnutí o přijetí

Základní škola a Mateřská škola Libavá, okres Olomouc,příspěvková organizace

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání

ve správním řízení

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Libavá, okres Olomouc, příspěvková organizace  rozhodla podle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183

odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  takto:

 

přijímá k základnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016

 

v Základní škole a Mateřské škole Libavá

 

uchazeče s těmito registračními čísly:

 

Seznam uchazečů

 1   přijat/a

 2   přijat/a

 3  přijat/a

 4   přijat/a

 5   přijat/a

 6   přijat/a

 7   přijat/a

 

                               

Datum zveřejnění : 28. 1. 2015                                                        Mgr. Marie Šímová

                                                                                                         ředitelka školy

Obnoven provoz na mobilních číslech

Od čtvrtka 15.1. je opět možné naší školu kontaktovat na mobilních číslech.

Plán práce - leden

15.1.  Recyklace hrou - přednáška, výukový projekt

20.1.  Třídní schůzky - konzultace od 15:00 do 17:00 hod.

23.1.  Zápis do 1. třídy

26.1.  Pedagogická rada

28.1.  Beseda s vojáky místního VÚ(ochrana a obrana státu a obyvatelstva)

29.1.  Vydání výpisu vysvědčení

30.1.  Pololetní prázdniny

Zápis do 1. třídy

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

 

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy Město Libavá se koná

v pátek 23. ledna 2015 od 12.00 hod. - 16.00 hod.

Zápis proběhne v budově základní škol y, v učebně 1.třídy.

 

Zapsány budou děti,  které dovrší do 31. 8. 2015 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok.

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz).

Zápis se týká i dětí, které měly odloženou školní docházku v loňském roce.

 

 

Ke školní docházce lze přijmout i děti mladší za těchto předpokladů :

a)      Děti narozené v období od 1.9. 2009  do 31. 12. 2009, pokud jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a pokud o plnění  školní docházky požádá jejich zákonný zástupce a předloží doporučení školského poradenského zařízení .

b)      Děti narozené v období od 1.1. 2009 do 30.6. 2010, pokud jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a pokud o plnění  školní docházky požádá jejich zákonný zástupce

a předloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

 

Odklad povinné školní docházky :

      Povinnou školní docházku ředitel školy odloží po splnění následujících podmínek :

-         dítě po dovršení šestého roku věku není přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé

-         zákonný zástupce požádá písemně o odklad povinné školní docházky

-         žádost o odklad je doložena doporučujícím posouzením školského poradenského

zařízení ( pedagogicko – psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře (dětského lékaře).

 

O odklad lze požádat do 31.5. 2015.

Bližší informace a formuláře žádosti o odklad  obdržíte u zápisu.

 

Zralost dítěte ke školní docházce

Dítě musí být přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (konzultujte s pediatrem popř. psychologem).

Co by mělo dítě umět před nástupem do školy ?

 • správně mluvit, vyslovovat, neplést a nezaměňovat hlásky
 • umět vyprávět krátký příběh
 • soustředit pozornost – poslouchat pohádku, hrát si se stavebnicí 10-20 minut
 • umět nakreslit jednoduchý geometrický obrazec, dokázat napodobit tvar
 • správně držet tužku v tzv. „špetce“
 • znát většinu barev
 • umět se orientovat v prostoru (dole, vlevo)
 • rozumět základním pojmům souvisejícími s časem (zítra, ráno)
 • je schopné spolupracovat s vrstevníky
 • umět přiměřeně komunikovat s dospělými,  je ochotné se podřídit cizí autoritě

Doporučení k zápisu do 1. třídy – MŠMT ČR

Vážení rodiče,

chcete-li ulehčit svému dítěti vstup do 1. třídy, využijte, prosím, několik důležitých doporučení:

 • Věnujte dítěti při rozhovoru soustředěnou pozornost.
 • Vyprávějte a čtěte dítěti, protože televize vás nenahradí.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat a rostlin.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci dítěte a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, vzad, za…
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi.

 

Desatero pro prvňáčky

 

 • Znám svoje jméno a příjmení. Vím, jak se jmenují rodiče.
 • Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to rychle, aby
 • na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 • Umím uvázat na tkaničce kličku.
 • Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří
 • Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
 • Poznám barvu červenou,  modrou, zelenou,  žlutou , hnědou a černou.
 • Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 • Dovedu si připravit svačinu na ubrousek a po jídle si umýt ruce
 • Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 • Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich
 • s rodiči
 • Do aktovky si sám uložím věci , a to tam, kam patří.