Vybírání stravného březen - červen 2016

VYBÍRÁNÍ  STRAVNÉHO

Peníze na obědy ve školní jídelně se budou vybírat takto:

na měsíc březen 2016               

pátek 26. února        8 - 11,00 hod

pondělí 29. února      8 - 11,00 hod, 16,00 - 17,00 hod

 

na měsíc duben   2016

středa 30. března     8 - 11 hod 

čtvrtek 31. března     8 - 11,00 hod , 16,00 - 17,00 hod

 

na měsíc květen 2016

čtvrtek 28. dubna        8 - 11,00 hod, 16 - 17 hod

pátek 29. dubna          8 - 11,00 hod 

 

na měsíc červen 2016

pátek 27. května         8 - 11,00 hod 

pondělí 30. května      8,- 11,00 hod, 16,00 - 17,00 hod

 

Případné změny budou vyhrazeny zde.Termíny jsou určeny z organizačních důvodů(prázdniny,akce,školení.).Děkuji za pochopení.Vedoucí ŠJ Nová Monika.

 

 

 

Prosím o dodržování určených termínů, popřípadě se spojte telefonicky(774 442 067)

 

 

Ceny obědů pro tyto věkové kategorie:

I. kategorie(strávníci v rozmezí 7-10 let)          22,- Kč

II. kategorie(strávníci v rozmezí 11-14 let)       25,- Kč

III. kategorie(strávníci 15 a více let)                 28,. Kč

Mš celodenní (svačina,oběd,svačina)              33,- Kč

Mš polodenní(svačina,oběd)                            25,- Kč

Mš celodenní nad 6 let                                     39,- Kč

Cena pro Mš je pouze pro strávníky do 6 let,pro starší děti,které navštěvují Mš bude cena oběda určena dle příslušné věkové kategorie. V ceně je zahrnutý i pitný režim.

 

Dle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování jsou do věkových skupin strávníci zařazováni na dobu školního roku,ve kterém dosahují příslušného věku.

Plán práce na únor

1. 2.       Sportovní den 2. st. - bruslení, Šternberk

4. 2.       Sportovní odpoledne - družina

9. 2.       Zkouška na masopust

10. 2.     Sférické kino

12. 2.     Masopust

15. 2. - 21. 2.     Jarní prázdniny

22. 2.     Odevzdat ke kontrole přihlášky na střední školy

V průběhu měsíce: jarní laťka, příprava na recitační soutěž.

Leden 2016

Zápis do 1. třídy

Základní škola a Mateřská škola Libavá, okres Olomouc,příspěvková organizace

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání

ve správním řízení

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Libavá, okres Olomouc, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183

odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  takto:

 

přijímá k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017

 

v Základní škole a Mateřské škole Libavá

 

uchazeče s těmito registračními čísly:

 

Seznam uchazečů

 

 1   přijat/a                              8   přijat/a

 2   přijat/a                              9   přijat/a

 3  přijat/a                             10   přijat/a

 4   přijat/a                            11   přijat/a

 5   přijat/a                            13   přijat/a

 6   přijat/a                            14   přijat/a

 7   přijat/a                                            

                               

Datum zveřejnění :  28. 1. 2016                                                   

                                                                                                        Mgr. Marie Šímová

                                                                                                            ředitelka školy

Plán práce na leden

7. 1.   Renesanční vojenství - školní představení 8:00 - 8:45 hod.

21. 1. Třídní schůzky - konzultace od 15:00 do 17:00 hod.

22. 1. Zápis do 1. třídy, 12:00 - 16:00 hod.

25. 1. Pedagogická rada

28. 1. Vydání výpisu vysvědčení - poslední vyučovací hodina

29. 1. Pololetní prázdniny

V průběhu měsíce: návštěva MŠ v 1. třídě, výroba dárků k zápisu.

Informace k zápisu dětí do 1. třídy

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy Město Libavá se koná

v pátek 22. ledna 2016 od 12.00  - 16.00 hod.

Zápis proběhne v budově základní školy, v učebně 1.třídy.

 

Zapsány budou děti,  které dovrší do 31. 8. 2016  šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok.

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz).

Zápis se týká i dětí, které měly odloženou školní docházku v loňském roce.

 

 

Ke školní docházce lze přijmout i děti mladší za těchto předpokladů :

a)      Děti narozené v období od 1. 9. 2010  do 31. 12. 2010, pokud jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a pokud o plnění  školní docházky požádá jejich zákonný zástupce a předloží doporučení školského poradenského zařízení .

b)      Děti narozené v období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011, pokud jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a pokud o plnění  školní docházky požádá jejich zákonný zástupce

a předloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

 

Odklad povinné školní docházky :

      Povinnou školní docházku ředitel školy odloží po splnění následujících podmínek :

-          dítě po dovršení šestého roku věku není přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé

-          zákonný zástupce požádá písemně o odklad povinné školní docházky

-          žádost o odklad je doložena doporučujícím posouzením školského poradenského

zařízení ( pedagogicko – psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře (dětského lékaře).

 

O odklad lze požádat do 31. 5. 2016.

Bližší informace a formuláře žádosti o odklad  obdržíte u zápisu.

 

Zralost dítěte ke školní docházce

Dítě musí být přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (konzultujte s pediatrem, popř.

psychologem).

 

Co by dítě mělo umět před nástupem do školy?

 • správně mluvit, vyslovovat, neplést a nezaměňovat hlásky
 • umět vyprávět krátký příběh
 • soustředit pozornost – poslouchat pohádku, hrát si se stavebnicí 10-20 minut
 • umět nakreslit jednoduchý geometrický obrazec, dokázat napodobit tvar
 • správně držet tužku v tzv. „špetce“
 • znát většinu barev
 • umět se orientovat v prostoru (dole, vlevo)
 • rozumět základním pojmům souvisejícími s časem (zítra, ráno)
 • je schopné spolupracovat s vrstevníky
 • umět přiměřeně komunikovat s dospělými,  je ochotné se podřídit cizí autoritě

Doporučení k zápisu do 1. třídy – MŠMT ČR

Vážení rodiče,

chcete-li ulehčit svému dítěti vstup do 1. třídy, využijte, prosím, několik důležitých doporučení:

 • Věnujte dítěti při rozhovoru soustředěnou pozornost.
 • Vyprávějte a čtěte dítěti, protože televize vás nenahradí.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat a rostlin.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci dítěte a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, vzad, za…
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi.

 

Desatero pro prvňáčky

 

 • Znám svoje jméno a příjmení. Vím, jak se jmenují rodiče.
 • Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to rychle, aby
 • na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 • Umím uvázat na tkaničce kličku.
 • Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří
 • Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
 • Poznám barvu červenou,  modrou, zelenou,  žlutou , hnědou a černou.
 • Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 • Dovedu si připravit svačinu na ubrousek a po jídle si umýt ruce
 • Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 • Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich
 • s rodiči
 • Do aktovky si sám uložím věci , a to tam, kam patří.

    

 

Prosinec 2015

Vánoční přání

Školní rok 2015/2016 ~ 15. prosince 2015 ~ trvalý odkaz

Pohodové Vánoce a mnoho úspěchů do nového roku

přejí

žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Libavá

Poděkování

Školní rok 2015/2016 ~ 15. prosince 2015 ~ trvalý odkaz

SRDEČNĚ DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA JEJICH PODPORU V PODOBĚ VÝROBKŮ, CUKROVÍ A KOLÁČŮ NA PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK.

Plán práce na prosinec

Školní rok 2015/2016 ~ 1. prosince 2015 ~ trvalý odkaz

2.12.   Zkouška na Vánoční strom - dopoledne

2.12.   Předvánoční jarmark a rozsvěcování vánočního stromu - 15:00-16:00 hod.

3.12.   Sportovní den v Olomouci a filmové představení - 2. st.

4.12.   Mikuláš ve škole

7.12.   Prezentace Střední školy polytechnické Ol - 9. tř.

10.12. Divadélko pro školy

17.12. Zdobení vánočního stromku pro zvěř - 1. st.

18.12. Prezentace SOŠ veterinární Kroměříž - 9. tř.

18.12. Filmová projekce DA Město Libavá

22.12. Vánoční program ve třídách

Listopad 2015

Plán práce na listopad

Školní rok 2015/2016 ~ 3. listopadu 2015 ~ trvalý odkaz

2. 11.   Halloweenské rejdění   -   ŠD

5. 11.   Lesní pedagogika   -   2. st.

10. 11.   Třídní schůzky(společné zahájení v 15:30 v jídelně)

12. 11.   Animační program   -   Expozice času Šternberk   -   6., 7. tř.

12. 11.   Pepino Prcek   -   divadlo 1. tř. a MŠ

16. 11.   Pedagogická rada

20. 11.   Exkurze do Granitolu   -   9. tř.

25. 11.   Scholaris Olomouc   -   9. tř.

V průběhu měsíce: plavání 2. a 3. tř.(každé úterý); inventarizace; příprava programu k Vánočnímu stromu a výroba předmětů na předvánoční jarmark

 

Výsledky sběru papíru

Školní rok 2015/2016 ~ 3. listopadu 2015 ~ trvalý odkaz

Podzimní sběr starého papíru

Pořadí tříd:                      Počet kg:

1.   8. třída                            262,5

2.   4. třída                            233

3.   3. třída                           157,5

4.   5. třída                            76,5

5.   1. třída                            75

6.   2. třída                            44,5

7.   6. třída                            17,5

8.   9. třída                             4

9. 7. třída                               0

 

CELKEM:              915,5 KG

 

Pořadí jednotlivců:

1.      Koblihová T.                9. třída                   203 kg    

2.      Ventrubová A.             2. třída                  111 kg

3.-4.  Dvořák F.                    1. třída                    75 kg

3.-4.  Dvořáková N.               4. třída                    75 kg

5.     Gargulák P.                  4. třída                    65 kg

6.     Mazáč M.                     5. třída                    50 kg

7.     Horníková B.                3. třída                    43 kg

8.     Kouřil D.                      4. třída                    41 kg

9.    Gottštein R.                  2. třída                    28 kg

10.  Huňová A.                     8. třída                    20 kg

11.  Kysilková A.                  6. třída                   17,5 kg

12.  Vincibr J.                      4. třída                    17 kg

13   Michalides J.                 4. třída                    16 kg

14.-16. Václavík A .              4. třída                    13 kg

14.-16. Václavík R.               2. třída                    13 kg

14.-16. Velička V.                 5. třída                    18 kg

17.-18. Zvědělíková M.          5. třída                    6 kg

17.-18. Zvědělík M.              4. třída                     6 kg

19.  Kysilka J.                      9. třída                    4 kg