Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům. Kromě toho se bude podílet na tvorbě a rozvoji výchovně vzdělávacího systému tak, aby se připravenou na novou kvalitu komunikace s rodiči i mimoškolními institucemi, schopnou inspirovat pedagogické pracovníky k samostatnému a tvořivému jednání s vysokými nároky na kvalitu vzdělání.

Poradenskými pracovníky školy jsou:

- vedoucí a koordinátor ŠPP – ředitelka školy – Mgr. Lenka Šestáková

- výchovný poradce – Mgr. Veronika Černá

- školní metodik prevence – Mgr. Alena Polesová

- metodička prevence pro 1. stupeň - Mgr. Iveta Mrákavová

- školní speciální pedagog - Mgr. Lucie Višňovská

 

Pracovníci ŠPP jsou přímo podřízeni řediteli školy.

Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce, speciální pedagog a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Konzultační hodiny ŠPP – DLE POTŘEBY NA ZÁKLADĚ TELEFONICKÉ DOMLUVY – telefon - 774 442 066

 

Strategický cíl:

Vytvořit funkční komunikační systém odborné podpory, který bude zabezpečovat nezbytné podmínky pro zajištění růstu kvality školy.

Koncepční cíle:

1. Zabezpečovat realizaci školního vzdělávacího programu (ŠVP) v souladu s jeho koncepčními a strategickými cíli na všech úrovních.

2. Ve spolupráci s vedením školy provádět pravidelnou, systematickou a pravdivou analýzu realizace ŠVP. Na jejím základě připravovat podněty pro jeho další zkvalitňování.

3. S využitím metod odborné podpory vytvořit pedagogickým pracovníkům prostor pro zajištění jejich „profesionálního bezpečí“, které je nutnou podmínkou pro uspokojení potřeb profesní, osobnostní a sociální jistoty.

4. S využitím metod zaměřených na pozitivní komunikaci vytvořit ve škole atmosféru, ve které se žáci budou chtít učit a učitelé budou chtít učit. Za těchto podmínek se žáci naučí učit a myslet tak, aby byli schopni aktivně řešit problémy a pružně se přizpůsobovat neustále se měnící realitě.

5. Vytvořit otevřený prostor pro komunikaci a spolupráci mezi školou a veřejností, mezi učiteli a rodiči. Společné zaměření se na individuální schopnosti a potřeby dítěte je podstatou bezpečného prostředí pro jeho optimální rozvoj a základním pilířem primární prevence negativních jevů.

6. Ve spolupráci s vedením školy propracovat systém evaluace tak, aby se hodnotící kritéria opírala o uspokojování nejdůležitějších potřeb:

· Žáci potřebují podnětné prostředí a vstřícné zacházení, zážitek z radosti poznávání, ze sociálních kontaktů.

· Učitelé potřebují profesionální bezpečí a prostor pro tvořivost.

· Rodiče potřebují školu, které budou důvěřovat, že dává jejich dítěti kvalitní vzdělání.

 

Teoretická východiska a metody práce:

Odborná a průběžná péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), diagnostika, práce s rodinou.

Standardními činnostmi poradenských pracovníků školy jsou služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

K obecným cílům týmu ŠPP, vyplývajících ze školského zákona a Vyhlášky 72/2004 Sb. patří:

- Poskytování metodické a odborné podpory učitelům

- Včasná intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů

- Poskytování průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem, vytvoření předpokladů pro jeho snižování

- Vytvoření příznivého klimatu pro integraci a přijímání kulturních a sociálních odlišností na škole

- Zajištění podmínek pro integraci žáků se SVP a žáků nadaných

- Kariérové poradenství

- Primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů

- Sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a vytvoření metodického zázemí pro tyto programy

- Prohloubení a zkvalitnění spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči

- Zajistit propojení poradenských služeb poskytovaných školou se službami dalších poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP a IPS úřadů práce).

Poskytování péče a podpory školními specialisty probíhá v dopoledních hodinách v době vyučování, popřípadě další setkávání probíhá formou individuálních dohod mezi školním specialistou a zájemcem. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není potřeba tehdy, když jeohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o jejich činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

 

Výchovný poradce

· konzultace k podávaným návrhům na vyšetření, spolupráce s PPP a SPC

· kontrola a shromažďování zpráv vyšetřených žáků se SVP, pomoc při vyplňování dotazníků a při tvorbě PPO

· evidence žáků se SVP, konzultace s třídními učiteli

· konzultace k návrhům na integrace žáků a žádosti o její prodloužení, pomoc při vytváření IVP a PPO

· spolupráce s asistenty, konzultace

· spolupráce s metodikem prevence – programy na podporu prevence šikany, vandalismu, agresivity apod.

· spolupráce s ŠPZ

· spolupráce s OSPOD

· spolupráce s třídními učiteli – řešení výchovných problémů

· výchovná komise - školní neprospěch, výchovné problémy, záškoláctví

· zápis do 1. ročníku – konzultace při řešení odkladů, metodické vedení

 

Metodik prevence

· příprava Minimálního preventivního programu

· pomoc učitelům při začleňování témat prevence do výuky

· poskytování odborných informací z oblasti prevence pedagogickým pracovníkům, sledování projevů rizikového chování, řešení daných situací

· spolupráce s okresním metodikem a krajským koordinátorem prevence, s OSPOD, PPP, SPC

· zajišťování odborných lektorů preventivních programů pro přednášky, besedy a vzdělávací aktivit

 

Školní speciální pedagog

· koordinuje speciálně-pedagogické poradenství ve škole

· připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace

· provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti

· pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

· realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

· navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky

· poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci

· koordinuje spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a dalšími specializovanými pracovišti

· poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům

· dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS