ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2024/2025

Zápis do 1. třídy v Základní škole v Městě Libavé se uskuteční v úterý 9. dubna 2024 v čase od 12 hodin do 16 hodin.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

 

Zápis do 1. třídy v Základní škole v Městě Libavé se uskuteční v úterý 9. dubna 2024 v čase od 12 hodin do 16 hodin.

K zápisu se dostaví děti, které k 31. 8. 2024 dovrší věk šest let (děti narozené do 31.8.2018) a děti, jimž byla odložena školní docházka.

V průběhu formální části zápisu rodiče předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, vyplní (nebo odevzdají) žádost o přijetí a vyplní (nebo odevzdají) dotazník pro rodiče, kteří žádají o zápis svého dítěte do naší školy.

  • Zápis se bude konat prezenční formou za osobní přítomnosti dětí pro posouzení školní zralosti dítěte.
  • U zápisu předloží zákonný zástupce občanský průkaz, rodný list dítěte, případné doporučení z poradny (PPP/SPC OLOMOUC).
  • Každé dítě dostane při zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na vstupních dveřích školy po ukončení správního řízení.
  • Zápis bude tvořen ze dvou částí – formální a motivační, během které bude veden rozhovor s budoucím prvňáčkem, který si vyzkouší zároveň různé aktivity, aby mohla být posouzena školní zralost dítěte.
  • Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, přinesou k zápisu doporučení k odkladu a to – vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Doporučující posouzení je nutné dodat nejpozději do 30. 4. 2024.

Více informací a odkaz pro online žádost naleznete od 1. dubna 2024 na https://www.zsmestolibava.cz/

Podání žádosti od 2. dubna do 19. dubna 2024

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. online zápis pomocí systému Edookit pomůže vám vytvořit formulář, který odevzdáte podepsaný způsoby uvedenými níže

2. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

4. poštou,

5. osobní podání

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

- jméno a příjmení žadatele (dítěte),

- datum narození,

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),

- podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

- jméno a příjmení tohoto zástupce,

- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Doložení rodných listů stačí jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2024.

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS