Informace k zápisu do první třídy

Podání žádosti - od 3. dubna do 19. dubna 2023

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. online zápis pomocí systému Edookit - pomůže vám vytvořit formulář, který odevzdáte podepsaný způsoby uvedenými níže

2. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

4. poštou,

5. osobní podání

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

- jméno a příjmení žadatele (dítěte),

- datum narození,

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),

- podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

- jméno a příjmení tohoto zástupce,

- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Doložení rodných listů stačí jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé

a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odklad však musí zákonný zástupce požádat

v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2023.

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

do 31. května 2023.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

pro školní rok 2023/2024

se uskuteční ve středu 19. dubna 2023

v čase od 13 hodin do 17 hodin

K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

V průběhu formální části zápisu rodiče předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, vyplní (nebo odevzdají) žádost o přijetí a vyplní (nebo odevzdají) dotazník pro rodiče, kteří žádají o zápis svého dítěte do naší školy.

Rodiče se svými dětmi se mohou zúčastnit motivační části zápisu, ve které budou hravou formou zjišťovány dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat a rodičům budou případně poskytnuty rady, jak některé dovednosti ještě do nástupu do školy rozvíjet.

 

Přidáno 16. 3. 2023, autor: Jan Peřina

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS