Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/23

 

Zápis do 1. třídy bude probíhat v Základní škole v Městě Libavé    

            

 od 4. dubna do 30. dubna 2022

a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání
 5. TIP: online zápis pomocí systému Edookit - pomůže vám vytvořit formulář, který odevzdáte způsoby uvedenými výše

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků

(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.),

je nutné jej  do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou

k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Doložení rodných listů stačí jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2022.

 

Ve čtvrtek 21. 4. 2022

mohou rodiče a děti – budoucí prvňáčci

navštívit v době od 13 do 16 hodin navštívit naši školu, prohlédnout si budovu, třídu

a vyzkoušet si různé aktivity budoucího školáka

Přidáno 15. 3. 2022, autor: Jan Peřina

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS